Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.aletkaniny.pl jest firma AMA-TEX Małgorzata Żbikowska, ul. Pabianicka 61a,  95-030 Rzgów, NIP 952 000 71 83 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected] zwana dalej: "Sklepem Internetowym" lub "Sprzedawcą"  

 

I. Zamówienie i jego realizacja

Zamówienie następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.

Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest serwis SHOPER - obsługuje przelewy błyskawiczne oraz karty płatnicze.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

Płatności mogą być również realizowane przelewem tradycyjnym na konto firmy: SANTANDER 59 1090 1304 0000 0001 3380 8978

Zamówiony towar jest wysyłany możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

W sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przy zakupach powyżej 350zł koszt dostawy jest darmowy na terenie Polski.

Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).

Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na stronie internetowej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności za towar.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzony przez klienta adres dostawy. W przypadku zwrotu przesyłki przez firmę kurierską z powodu błędnego adresu koszt ponownej wysyłki ponosi klient.

  II. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zwrotowi podlegają tylko produkty nie noszące śladów użytkowania; materiały nie mogą być pocięte ani zdekatyzowane.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi płatność za towar (nie dotyczy kosztów przesyłki do klienta i od klienta)

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami lub otrzymał przesyłkę wysłaną za pobraniem. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem

  III. Reklamacja

Kupujący powinien sprawdzić i zdekatyzować tkaninę przed jej pocięciem.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).

Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Konsument powinien podać dane kontaktowe, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer zamówienia lub faktury. Reklamacja może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jeżeli kupujący stwierdził brak któregoś z zamówionych materiałów powinien w ciągu 48h od odebrania paczki zgłosić to sprzedającemu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;

nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

żądać wymiany produktu na wolny od wad;

żądać usunięcia wady;

Sprzedający nie uwzględnia reklamacji jeśli materiały zostały pocięte lub pomalowane.

Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

  IV. Rozstrzyganie sporów Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

  V. Postanowienia końcowe

Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

  Polityka cookies Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest MAG Magdalena Żbikowska, Baśniowa 7, 05-075 Warszawa. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.)

tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu używania cookies i możliwości zmiany ustawień dotyczących cookies kliknij tutaj: więcej